فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌هامحمدعلی رضایی‌ اصفهانی                       استاد جامعه المصطفی (ص)العالمیه

rezaeesfahani.com
 


محمدباقر سعیدی‌روشن                         دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فتحیه فتاحی‌زاده                                           استاد دانشگاه الزهراء

ابراهیم کلانتری                                                     دانشیار دانشگاه تهرانمجید معارف                                                            استاد دانشگاه تهران


سید رضا مؤدب                       استاد دانشگاه قم و دانشگاه معارف اسلامی
www.moaddab.ir/fa/node
rezamoaddab.ir

عبدالله موحدی‌محب                                           دانشیار دانشگاه کاشان

فتح‌الله نجارزادگان                                                   استاد دانشگاه تهران

rtis۲.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
najarzadeganut.ac.ir

علی نصیری        استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه معارف اسلامی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب