فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌هایعقوب توکلی                      دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

ابوذر رجبی                      
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

محمدعلی رضایی‌ اصفهانی                  استاد جامعه المصطفی (ص)العالمیه

rezaeesfahani.com

فتحیه فتاحی‌زاده                                           استاد دانشگاه الزهراء


محمدجواد فلاح                        دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

ابراهیم کلانتری                                                     استاد دانشگاه تهران

مجید معارف                                                            استاد دانشگاه تهران


سید رضا مؤدب                       استاد دانشگاه قم و دانشگاه معارف اسلامی
www.moaddab.ir/fa/node
rezamoaddab.ir

عبدالله موحدی‌محب                                           دانشیار دانشگاه کاشان

فتح‌الله نجارزادگان                                                   استاد دانشگاه تهران

rtis۲.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
najarzadeganut.ac.ir

علی نصیری        استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه معارف اسلامی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب